058-6441291

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר dinamika.co.il

 

 1. כללי
 • אתר זה מופעל על ידי דינה רוזנפלד, ת.ז. 206999450, שכתובתה לצרכי יצירת קשר היא: dinamika1291@gmail.com (להלן "האתר" ו- "אנו").
 • השימוש באתר וכל הנלווה לו לרבות ביצוע רכישות מוצרים כפוף לתנאים המנויים מטה. אנא קרא/י בעיון תנאים אלו. אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאים אלו, הנך נדרש/ת שלא לעשות שימוש באתר. שימושך באתר, ייחשב על כן, להסכמה לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות המופיעה באתר.
 • אם אינך בגיל חוקי, המאפשר לך להתחייב ולקבל תנאים אלו, אל תשתמש/י באתר זה. אם יסתבר לנו, כי אינך בגיל חוקי מתאים כאמור, אנו שומרים לעצמנו האפשרות למנוע ממך שימוש באתר או בחלקיו.
 • הנך מתחייב/ת, כי ככל שאת/ה מוסר/ת לנו או לכל גורם אחר במסגרת האתר פרטים אודות עצמך או אחרים, הרי שפרטים אלו נכונים, מדויקים ומלאים.
 • אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את האתר, לעצבו מחדש, להוסיף או לגרוע ממנו, ללא אישור ממך.
 • אנו רשאים מעת לעת לשנות תנאים אלו ואת מדיניות הפרטיות שלנו, אנא בדוק/בידקי את התנאים ומדיניות הפרטיות באופן מתמיד.
 • מובהר, כי כל הרכישות שתתבצענה באמצעות אתר זה כפופות לתנאים אלו.
 • מטעמי נוחיות לשון התנאים היא בלשון זכר, והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 •  
 1. מהות האתר והמוצר
 • אתר זה מאפשר לך להזמין לכתובתך בישראל מוצרי דפוס או עיצובים דיגיטלים, המיועדים לצרכי אירועים (להלן – המוצר .)
 • המוצר מבוסס על תבניות קבועות באתר, או לחילופין עיצובים אישיים והוא מכיל עיצוב גרפי ומלל הקבועים בתבנית בשילוב עם מלל אשר מועלה על ידך לאתר. בחלק מהתבניות ניתן לשלב במוצר גם תמונה המועלית על ידך לאתר, (להלן – התמונה).
 • לאחר ביצוע הזמנה במסגרת האתר, אנו תוך כ-3 ימי עבודה נעביר לאישורך קובץ אלקטרוני המשקף את המוצר בטרם הוצאתו לדפוס. בשלב זה יתאפשר לך לבצע שינויים במלל שהועלה על ידך לאתר לשם שילובו במוצר, בכפוף למגבלות שנקבעו על ידנו לעניין כל תבנית ותבנית. יובהר, כי לא יתאפשר בשלב זה כל שינוי בתבנית שנבחרה על ידך או החלפתה, ולא תתאפשר החלפת התמונה, אלא אם כן ניתן אישור מפורש ובכתב לכך מעימנו והוסדר תשלום נוסף בגין שינויים חורגים אלו.
 • לאחר קבלת או אישורך או קבלת הערות כאמור ממך, לא יתבצע כל שינוי נוסף או סבב אישור נוסף, (אלא אם כן ניתן אישור מפורש ובכתב לכך מעימנו והוסדר תשלום נוסף בגינו), ואנו נפיק את הדפסת המוצרים בהתאם להזמנה ונשלח אותם אליך בהתאם להוראות תנאים אלו תוך 14 ימי עבודה, או תוך מועד מאוחר יותר, ככל שנמסר לך על ידנו.
 • לקוח אשר לא מסר את התייחסותו לעיצוב תוך 5 ימים מיום שקיבל את הקובץ האלקטרוני האמור, יחשב כמי שאישר את העיצוב.
 • לקוח אשר לא אישר עיצוב לדפוס אלא דחה מפורשות את העיצוב תוך התקופה הנקובה בסעיף 2.5 לעיל, רשאי לבטל את ההזמנה תוך 14 יום מיום שקיבל את העיצוב בהודעה בכתב אלינו, ובמקרה זה יחוייב הלקוח בדמי עיצוב בסך השווה ל – 50% מגובה ההזמנה.
 • הינך לוקח בחשבון, כי יתכן פער בין הקובץ האלקטרוני של המוצר והאופן שהוא נראה על מסך המחשב לבין המוצר המודפס לרבות שינויי גוון וצבע, זאת בשל נסיבות רבות כגון: מעבר בין פלטפורמות טכנולוגיות, איכות התמונה שהעלת, שינוי קנה מידה, סוג המשטח וכיוב'.
 • עליך לדעת, כי חומרי הדפוס הם חומרי גלם העלולים להשתנות עקב תנאי טמפרטורה, רטיבות ומזג האוויר. אתה לא תבוא אלינו בכל טענה עקב שינוי במוצר, שארע לאחר ביצוע המשלוח אליך.
 • עליך להעלות תמונה באיכות גבוהה המאפיינת את הנראות של המצולם לשם קבלת תוצאות טובות.
 1. כשרות לביצוע רכישה באתר

על מנת לבצע הזמנה באתר עליך לעמוד בתנאים הבאים:

 • עליך להיות בגיל 18, ובעל כשרות משפטית כדי לבצע את הרכישה.
 • אם אתה פועל בשם אישיות משפטית אחרת, הינך מצהיר כי הינך מוסמך לחייב את אותה אישיות משפטית בביצוע הרכישות, אחרת תחשב כמי שאחראי באופן אישי לכל המחוייבויות הנוגעות לרכישה ולשימוש באתר זה.
 • עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף או בעל חשבון באמצעי תשלום אחרים ככל שיתקיימו באתר, (להלן – ספק שירותי האשראי), ובעל אובליגו מספק לצורך התשלום בגין המוצרים שהינך רוכש מעימנו.
 • לא אסרנו עליך להשתמש באתר.
 • עליך למסור לנו פרטים מעודכנים, מלאים ומדוייקים בהתאם למתבקש בתהליכי רכישת המוצרים באתר, משלוחם, והתשלום בגינם, לרבות: שימך כפי שהוא מופיע אצל ספק האשראי, מספר כרטיס האשראי שלך, סוג אמצעי התשלום, תאריך תפוגה, מספרי הפעלה או קודים הנדרשים לשם ביצוע החיוב וכתובתך.
 • אתה רוכש את המוצרים לצרכי שימוש פרטי ולא לצרכי מכירה חוזרת או למטרות מסחריות אחרות.
 • החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 1. העלאת תמונה לאתר

בהעלותך תמונה לאתר הינך מצהיר כדלקמן:

 • כי יש לך מלוא הזכויות החוקיות להעלות את התמונה לאתר, לשלבה עם אלמנטים אחרים, להפיצה, להדפיסה ולכל שימוש אחר שבכוונתך או שבכוונת אחרים לעשות במוצר, בכפוף לתנאי שימוש אלו, (להלן – פעולות הלקוח).
 • ככל שהמצולם בתמונה אינו הלקוח או מי שהוא באפוטרופוסותו החוקית של הלקוח, שהתמונה צולמה ברשות הרבים ובמצב שאינו בו כדי לבזות או לבייש את המצולם, או לחלופין, כי המצולם ככל שהוא בגיר נתן את הסכמתו מדעת לשימוש בתמונה במסגרת פעולות הלקוח, או ככל שהמצולם אינו בגיר ניתנה לכך הסכמתו מדעת של האפוטרופוס החוקי של המצולם.
 • כי אין בפעולות הלקוח כדי להוות הפרת חוק מכל סוג שהוא או כדי להוות עילת תביעה כלשהי.
 • כי ידוע לך כי האתר אינו מתחייב לשמור או לאחסן את התמונות או את העיצוב.
 • כי ידוע לך שאין אנו מתחייבים לשמור את התמונה שהועלתה או את העיצוב של המוצר, כפי שהוכן עבור הלקוח או בכלל, וכי הינך נוטל אחריות מלאה ובלעדית ביחס לפעולות הלקוח ולכל מקרה שהתמונה או העיצוב או המלל יאבדו או ימחקו.
 • כי תשפה אותנו בכל מקרה של תביעה, דרישה או טענה ביחס לפעולות הלקוח או לתמונה, מייד עם דרישתנו הראשונה.
 1. הרכישה
 • אנו עושים כמיטב יכולתנו, כי המוצרים יופקו במועדים המובטחים על ידנו. ככל שאנו צופים כי לא נוכל לעמוד במועדים אלו, אנו נחזור אליך תוך זמן סביר, ונאפשר לך לבטל את ההזמנה או לדחות את המועדים ככל שהדבר אפשרי. היה ולא ביצעת בחירה בנדון, אנו נבטל את ההזמנה ונבקש ביצועו של זיכוי כספי אצל ספקי שירותי האשראי שלך. לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפינו במקרה זה למעט החזר התשלום לעיל.
 • הרכישה באתר והתשלום בגינה מתבצעים עימנו.
 • כאשר הינך ממלא טופס הזמנה באתר, הינך מציע לנו הצעה בלתי חוזרת לשם ביצוע המופיע בהזמנה בהתאם למחירים וליתר התנאים המופיעים בה ובתנאי שימוש אלו, לרבות תשלום מע"מ.
 • הזמנתך זו כפופה לאישור שלנו, ואנו רשאים לבטלה מכל סיבה שנראה לנכון.
 • עם קבלת הזמנתך, אנו נהיה רשאים לחייב את חשבונך אצל ספק שירותי האשראי בסכום הרכישה ויתר התשלומים הנלווים למשל בגין משלוח בהתאם למדיניות המשלוחים של האתר. מועד ואופן החיוב הסופי על ידי ספק שירותי האשראי הוא בהתאם ליחסים בינך לבין ספק זה. אנו נבקש מספק שירותי האשראי לזכות את חשבוננו במחיר הרכישה באופן מיידי.
 • התשלום יבוצע באמצעות ספק שירותי האשראי שהוזן בהזמנה בכפוף לכך שקיים עימו ממשק באתר.
 • ככל שספק שירותי האשראי לא אישר את ביצוע החיוב לטובתנו באופן מיידי, אנו רשאים לבטל את הזמנתך. אם לא הצלחת לבצע את הרכישה דרך האתר, הינך מוזמן לצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו, אולם זכור, איננו מתחילים בתהליך העיצוב בטרם הושלמה הרכישה, אלא אם קיבלת אישור אחר ומפורש ובכתב מעימנו.
 • ככל שמסיבה כלשהי ספק שירותי האשראי לא שילם לנו את מחיר הרכישה, באחריותך לבצע את התשלום לנו במהירות האפשרית בדרך אחרת.
 • ככל שהוצג באתר מחיר שגוי או פרטים מהותיים שגויים אחרים, אזי שמורה לנו הזכות שלא לבצע את העיסקה או לבטל אותה לרבות החזרת כספך ככל ששולם לנו, וזו תהא תרופתך היחידה.
 • אנו רשאים מעת לעת לשנות את מחירינו, שיטות המכירה, סוגי המוצרים והעיצובים וכיוב'. שינוי המחיר יחייב את כל הרכישות שתתבצענה לאחר הפירסום.
 • אם מסרת לנו פרטיים שגויים, וכתוצאה מכך חל שיבוש במשלוח, אזי תישא בכל הוצאותינו ונזקינו שנבעו מכך, לרבות ביצוע משלוח נוסף. אנו רשאים במקרה זה להתנות את ביצוע המשלוח בתשלומים אלו. בכל מקרה אי ביצוע המשלוח בשל הנסיבות האמורות לא יהווה עילה לביטול העיסקה מצידך.
 1. משלוח
 • המשלוח יתבצע בהתאם למידע שמסרת לנו בהזמנתך, ככל שמבצעי השליחויות שלנו מבצעים שליחויות לכתובתך. באזורים מסויימים המשלוח יבוצע לסעיף הדואר הקרוב או לאתר דומה. באזורים שיש בהם בעיית נגישות, יתואם פרטנית עם הלקוח המשלוח למקום אחר מקורב לפי הנסיבות.
 • התשלום עבור המשלוח הוא בהתאם למדיניות המשלוחים המופיעה באתר. המשלוח הוא רק בתוך גבולות מדינת ישראל.
 • הינך מאשר לנו למסור את פרטיך ורשימת המוצרים שרכשת למבצעי המשלוחים.
 • אם המשלוח לא בוצע במועדים הנקובים במדיניות המשלוחים של האתר, ואנו נסבור, כי לא נוכל לספק לך את המוצרים בזמן, אזי ככל שלא נגיע יחדיו לפתרון מוסכם, כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההזמנה ללא כל טענה או דרישה נוספת מצידך למעט החזר התשלומים שביצעת לנו. ככל שהביטול בוצע כאשר השליחות יצאה לדרכה, אזי ההחזר הכספי מותנה בהחזרת המוצר אלינו, באמצעות דואר רגיל על חשבוננו.
 • אם המשלוח הוא חריג בהיקפו, יתכן שתצטרך להוסיף תשלום בגין זאת.
 • מועדי האספקה הם כמפורט במדיניות המשלוחים שלנו. מניין הזמן לאספקה יחל ברגע שקיבלנו ממך אישור לעיצוב המוצר, ובכפוף לתנאי מוקדם שאושר ביצוע החיוב מאת ספק שירותי האשראי שלך.
 • אנו נהיה רשאים לצורך השלמת המשלוח לדרוש את נוכחותך בכתובת המשלוח בעת ביצוע המשלוח והצגת תעודה מזהה או הצגת כרטיס אשראי ואישור ביצוע תשלום ככל שהדבר רלוונטי. השליח מטעמנו ינסה לתאם עימך את מועד מסירת המוצרים. ככל שלא ניתן יהיה לתאם עימך מסירה זו למועד אשר מוקדם לחלוף 14 ימי עבודה מיום אישור העיצוב, אזי לא תחשב מסירה המאוחרת למועד זה כמסירה באיחור אלא כמסירה העומדת בהתחייבויותינו כלפיך.
 • ככל שלא ימצא איש בכתובתך בעת המשלוח, אנו רשאים להניח את המוצרים על מפתן דלתך או במקום סמוך. אנו לא נישא במקרה זה בכל אחריות לפגם, אובדן או גניבה של המוצרים.
 1. מדיניות ביטול עיסקות
 • יובהר, כי המוצרים הינם בגדר טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, ולפיכך, לא עומדת ללקוח הזכות לבטל עיסקה על פי חוק הגנת הצרכן בלא עילה. לפנים משורת הדין, אנו נאפשר ביטול חלקי של ההזמנה כנקוב בסעיף 2.6 לעיל. 
 • הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה תוך 7 ימים מיום קבלת המוצרים רק בשל פגם מהותי שנתגלה בהדפסה או במקרה שאנו הדפסנו עיצוב השונה מזה שאושר על ידי הלקוח.
 • במקרה שהלקוח ביטל את העיסקה על פי זכותו על פי הדין ובהתאם לתנאים אלו, אנו נשיב לו את דמי רכישת המוצרים כנגד החזרת המוצרים ללא פגם ולפי הוראותינו. השבת הכספים תעשה ככל הניתן באמצעות ספק שירותי האשראי שבאמצעותו בוצע התשלום לנו.
 • אין בכל האמור לעיל, כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו בשל הפחתת ערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו של המוצר בעטיו של הלקוח.
 • אין במדיניות זו כדי לגרוע מזכויות הלקוח או מזכויותינו על פי כל חוק ודין.
 1. קניין רוחני
 • כל זכויות היוצרים הכרוכות באתר ובמה שמצוי בו לרבות סימני מסחר, וידאו, מוזיקה, תמונות, עיצובים גרפיים, איורים, עימוד האתר, סידור התכנים, טקסטים, קונספט אמנותי וכיוב', שייכים לנו או לאחרים, שנתנו לנו רשות בהם. הנך מתחייב/ת שלא לשנות, להתערב, להעתיק לשכפל, להנדס לאחור, להעביר, לשלב, לעבד או להפיץ כל חלק מהאתר או תוכן המצוי בו. אינך מורשה ליצור קישוריות LINK אל האתר מאתר אחר, או לבצע כל סוג של מסגור (FRAMING) או הטמעה (EMBEDING) באתר אחר ביחס לתכני אתר זה.
 • אינך מורשה לבצע כל שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו.
 • כל זכויות היוצרים במוצרים (למעט התמונה) הינן שלנו. אתה מעניק לנו את מלוא הזכויות הנדרשות לשם שילובה התמונה במוצר המוזמן על ידך. אנו רשאים ללא כל תמורה או רשות ממך לצרכי הפקת המוצר: לשכפל, להעתיק, לצור יצירות נגזרות, לעבד, לשלב עם יצירות אחרות, לשנות, לשנות פורמט, לשעתק, לטבוע וכיוב'.
 • אתה מוותר בזאת על כל זכות מוסרית מכל סוג שהוא ביחס לתמונה לעניין הפקת המוצר, ולפיכך, בין היתר אין חובה לציין את שמך או שם אחר, לשלם לך או לאחר תמלוגים.
 • אתה רשאי להשתמש במוצרים המודפסים לשם חלוקתם בלבד או להפיץ קובץ אלקטרוני של המוצר או לשלבו ביצירה אחרת שלך, וזאת בכפוף לכך שהדבר נעשה למטרות אישיות ופרטיות בלבד במסגרת האירוע שלשמו המוצר הופק על ידנו. בכפוף לאמור לעיל, אינך רשאי ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו לשכפל את המוצר או לעשות כל שימוש אמנותי או מסחרי בו, לצור ממנו יצירות נגזרות, לעבדו, לשלבו עם יצירות אחרות, לשלבו עם מוצרים אחרים ((Merchandising, לשנותו, לעוותו, לשנות הפורמט שלו, לסלפו, לפגום בו, להפחית ערכו בכל צורה שהיא, לשעתקו, לטבוע אותו, להציגו בתערוכות, לשלבו בחומר פירסום, לצור ממנו תמונות סטילס, למכור העתקים ממנו, להשאיל העתקים ממנו וכיוב'.
 1. שימוש באתר
 • הינך מתחייב/ת שלא להתערב בפעולתו של האתר על כל חלקיו, ושלא לבצע כל מעשה שיש בו כדי לפגוע בשימוש של אחרים באתר או בפעילותו השגרתית.
 • השימוש באתר נועד לשימוש פרטי, סביר והוגן. אין לבצע כל שימוש באתר למטרות מסחריות ללא אישור מפורש ובכתב מעימנו. אין לעשות באתר כל שימוש החורג מהמטרות הנגלות שלו.
 • הינך מסכים להיות חשוף לפרסומות שונות, שיופיעו באתר לרבות פרסומות, שתהיינה צמודות לתוכן המועלה על ידך לאתר.
 • אתר זה על כל חלקיו, תכונותיו, ישומיו ותכניו, הינו כמו שהוא ללא כל אחריות. אנו איננו מבטיחים ביחס לאתר וחלקיו: זמינות מלאה, תפקוד תקין, העדר תקלות או הפרעות או כי המידע בו מדוייק, או נטול טעויות. אין אנו מבטיחים כי כל זכויות היוצרים בתכנים הקיימים באתר הם שלנו, או של מי מטעמנו, או שניתן להסתמך על המופיע באתר. אנו דוחים כל טענה בדבר כשירות האתר או התאמתו למטרות מסוימות. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. אנו בכל מקרה, לא נהיה אחראים: לכל נזק תוצאתי או עקיף, להפסדים ולאובדן מידע בהקשר לאתר.
 • כל הורדת תכנים מהאתר היא על אחריותך לרבות ביחס להשפעת ההורדה על הציוד שברשותך.
 • אל לך לעשות דבר שיש בו להוות עקיפה של תנאי שימוש אלו או כדי לסייע לדבר, או כשיש בו כדי לפגוע או להתערב בפעולת מערכות האתר, תכונותיו, יישומיו, וכיוב' מאפיינים הקיימים באתר. אנו נהיה רשאים להגביל שימושך באתר ככל שיתעורר חשד אצלנו למעשים מסוג זה.
 • אל לך לעשות שימוש בכל כלי תוכנה למעט דפדפנים מקובלים, מערכת, אלגוריתם, רובוט, שיטה, אמצעי אוטומטי או מתוכנת אחר על מנת לגשת אל האתר. אין להעתיק תכנים מהאתר באמצעים אלו ואין לחדור באמצעותם לאתר או אל מנגנוניו, ואין לעשות כל שימוש או העתקה של הקוד המוטמע בו.
 • אף על פי שאנו נוקטים באמצעי הגנה סבירים על מנת לשמור על המידע אשר מועבר לאתר והנאגר בו, אין אנו יכולים להבטיח שגורם בלתי מורשה לא תהא לו גישה אל המידע, ובמקרה זה אנו לא נהיה אחראים לכל נזק או פגיעה שיוסבו לך כתוצאה מכך.
 • מדיניות הפרטיות שבאתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 1. אחריות
 • אין לנו, לעובדינו, למנהלינו, לדירקטורים שלנו ולבעלי מניותינו כל אחריות לנזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או עונשיים הנובעים משימוש לא מורשה של מאן דהוא באתר או במוצרים.
 • בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק או הוצאה או הפסד או אי נוחות או אובדן מידע או צער וסבל כתוצאה מהשימוש באתר או במוצרים.
 • כל המוצרים באתר מוצעים למכירה כמות שהם, ללא הבטחת תאימות. בכל מקרה מקסימום האחריות שלנו לא יעלה על גובה התשלומים ששילמת לנו בגין הרכישות באתר במהלך ששת החודשים הקודמים לארוע הנזק.
 • אתה תשפה אותנו, עובדינו, מנהלינו, דירקטורים שלנו ובעלי מניותינו בגין כל תביעה או דרישה של צד ג' הנובעת משימושך באתר או מקניית מוצר במסגרתו או שימוש בהם. אנו נעשה מיטב מאמצינו להודיע לך בהקדם אודות תביעה או דרישה כאמור, ונאפשר לך להתגונן בפניה. ככל שלא תתגונן כנדרש אנו עשויים לעשות כן במקומך ואתה תישא בכל הוצאותינו בנדון כמו אף בכל תוצאות ההליך או הפשרה ככל שנגיע אליה בהקשר זה.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן הפורומים, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא בפורום הוא על המשתמש בלבד.
 1. שונות
 • הנמנעות מלנקוט בצעד כלשהו שאנו זכאים לנקוט בו, לא תהווה ויתור או השתק.
 • אם תנאי מתנאי השימוש באתר זה ימצא כלא תקף או לא אכיף, אזי אותו תנאי יאכף עד להיקף המותר על פי הדין, ואין בכך כדי לפגוע בתוקפם ובאכיפותם של יתר תנאי השימוש באתר זה.
 • על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בתנאים אלו ובכל הקשור לשימושך ובכל הנובע ממנו, נתונה לבתי המשפט בפתח תקווה.
 • כל תביעה בין הצדדים בקשר לאתר זה תוגש תוך שנה מיום קרות עילת התביעה.
 • אין את/ה רשאי/ת להסב כל זכות שקמה לך כלפינו בקשר לאתר. אנו רשאים להסב זכויותינו וחובותינו לאחרים.
 • תנאים אלו ממצים את מלוא ההסכמות בינינו ביחס לשימוש באתר ולרכישת המוצרים.
Scroll to Top
דילוג לתוכן